Python ile SQL Server’dan S3 Bucket’a veri aktarımı

Python ile SQL Server'dan S3 Bucket'a veri aktarımı

Python kullanarak bir SQL Server’daki (bu örnekte Azure SQL veritabanı) bir tabloda yer alan veriyi, Parquet formatında AWS S3 bucket’ına aktarmak için gerekli kodu kısaca inceleyelim.

Ön gereksinimler

 • Azure SQL veritabanın dışarıdan erişime açık olması gerekiyor.
 • AWS S3 için, Read ve Put yetkilerine sahip bir kullanıcı ve bu kullanıcı için oluşturulmuş Access Key ID ile Secret Access Key.
 • Kodun çalıştırılacağı ortamda şu Python paketlerinin kurulu olması gerekiyor: io, datetime, pyodbc, pandas, boto3

Azure SQL veritabanından veriyi çekme

Örnek olarak aşağıdaki desende, tablo_1 adında ve içinde deneme için iki satırlık veri olan bir tablomuz olduğunu düşünelim.

import pyodbc
import pandas as pd
from datetime import datetime

today = datetime.today()

# Read from SQL Server

server = '{sunucu-adı}.database.windows.net'
database = '{veritabanı-adı}'
username = '{kullanıcı-adı}'
password = '{şifre}'  
driver= '{SQL Server}'

conn = pyodbc.connect('DRIVER='+driver+';SERVER=tcp:'+server+';PORT=1433;DATABASE='+database+';UID='+username+';PWD='+ password)
cursor = conn.cursor()

query = "SELECT id, first_name, last_name, email, insert_date from dbo.tablo_1"

df = pd.read_sql(query, conn)

display(df)

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmemiz gerekir:

Burada display(df) ifadesini çıktıyı görmek için ekledik.

Dataframe’i S3’e yazma

Buradaki örnekte ttbucket002 adında bir bucket’ımız var. Bunun içinde bulunan test klasörüne deneme_20230207.parquet dosyasının yazılmasını bekliyoruz. Buradaki Access Key ID ve Secret Access Key değerlerini S3 bucket ile ilişkilendirilmiş user’a ait security credential‘lar gelmeli.

from io import BytesIO
import boto3
from datetime import datetime

today = datetime.today()
p_buffer = BytesIO()
df.to_parquet(p_buffer)

s3_resource = boto3.resource(
  service_name='s3',
  region_name='eu-west-1',
  aws_access_key_id='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
  aws_secret_access_key='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
)

bucket_name = "ttbucket002"
input_folder = "test"
current_date_format = today.strftime("%Y%m%d")
data_set_name = "deneme"
file_format = ".parquet"
file_path = input_folder + "/" + data_set_name + "_" + current_date_format + file_format

s3_resource.Object(bucket_name, file_path).put(Body=p_buffer.getvalue())

file_path değişkenini, daha dinamik bir yapıda olması için parametrik olarak düzenledik ama bu klasör yolunu doğrudan da verebilirdik. Kodu çalıştırdığımızda parquet dosyasını belirttiğimiz klasöre yazmış olmalıdır. Bunu iki şekilde kontrol edebiliriz: AWS S3 konsol arayüzünden ve Python kodu ile sorgulayarak.

AWS S3 konsolundan kontrol

AWS S3 yfasından test klasörü içinde girdiğimizde dosyanın oluşmuş olduğunu görüyoruz.

Python kodu ile sorgu

Aşağıdaki Python kodu ile verdiğimiz klasör içindeki dosyaları listeleyebiliriz:

for obj in s3_resource.Bucket('ttbucket002').objects.all():
  print(obj)

Çıktıyı kontrol ettiğimizde dosyayı görüntüleyebiliyoruz.

Bu kodu farklı ortamlarda da kullanabilirsiniz. Örneğin Azure üzerinde Automation Runbook‘lar kullanarak ya da NiFi ile aktarılabilir.